Terms and conditions

Uvjeti i uslovi za pružanje pretplate na sadržaj (u daljnjem tekstu U&U) razvijaju se u skladu sa zahtjevima važećeg zakonodavstva Republike Srbije i regulisaju odnos između Vassabi Limited («Dobavljač sadržaja») i Pretplatnicima usluge («Usluge»), firma uredno registrovana prema po zakonima Hong Konga sa matičnim brojem: 2938759 i registrovanom adresom na Unit 1603, 16th floor, The L. Plaza 367 – 375 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong.

Ove U&U su javna ponuda i Pretplatnik ih može prihvatiti samo prihvaćanjem u cjelini. Pretplatnik može prihvatiti ove U&U pretplatom na Sadržaj na način opisan u odjeljku 2 ovih U&U.

1. Pristup

1.1. Pristupanjem i/ili upotrebom ove web stranice i/ili registracijom Usluga potvrđujete da imate najmanje osamnaest godina. Ako niste osoba odgovorna za plaćanje računa za mobilni telefon ili internet ili ste mlađi od osamnaest godina, prije registracije i / ili sudjelovanja u Uslugama pribavite dozvolu platnog računa, roditelja, staratelja i/ili poslodavaca. 

1.2. Registrirajući se i/ili sudjelujući u Uslugama, (1) potvrđujete da ste, kada je to potrebno, od platitelja računa, roditelja, staratelja ili poslodavca dobili potrebnu dozvolu, saglasnost ili odobrenje i (2) prihvaćate da imate ponuđena je mogućnost čitanja i prihvatanja U&U (uključujući odredbe vašeg operatera mobilne telefonije koji se primjenjuju) prije registracije za usluge. Ako se ne slažete; ne registrujte i ne koristite Usluge. 

1.3. Kada se registrirate za i/ili koristite Uslugu, potvrđujete i potvrđujete da ste prihvatili ove Uvjete i da poštujete uvjete koji se primjenjuju u vašoj situaciji, kao što je gore navedeno. Slažete se da je svaka osoba koja zatraži takve usluge vaš agent s punim ovlastima da djeluje u vaše ime u odnosu na takve usluge. Ako nije izričito drugačije navedeno, sve nove ili dodatne funkcije koje povećavaju ili poboljšavaju trenutne Usluge, uključujući izdanje novih Usluga, podliježu U&U-u.

1.4. Pristupanjem i/ili upotrebom ove web stranice, pročitali ste i razumjeli ove uvjete i prihvatili da ste pravno vezani ovim U&U. Ovi U&U će se odnositi na sve usluge koje pruža pružalac sadržaja, osim ako nije drugačije navedeno.

1.5. Nijedan od ovih Uslova ne utiče na prava ili obaveze predviđene srpskim zakonom.

2. Opis Pretplate na Sadržaj

2.1. Pružalac sadržaja omogućuje Pretplatniku da u roku od tri kalendarska dana ima pristup zabavnom sadržaju (u daljnjem tekstu: Sadržaj), smještenom na web stranice Pružalca Sadržaja https://rs.spicy-cake.com/, koji će se koristiti na pametnom telefonu ili bilo koji drugi prihvatljiv uređaj.

2.2. Ako Pretplatnik ne otkaže pretplatu na Sadržaj, rok za pružanje Pretplate na Sadržaj automatski se produžava svaki put za 3 kalendarska dana dok Pretplatnik ne prekine Pretplatu.

2.3. Za aktiviranje pretplate morate uneti broj telefona i pritisnuti dugme. Na svoj mobilni telefon ćete dobiti PIN koji unosite u sledećem koraku. Potom ćete biti preusmereni na sadržaj servisa.

3. Pravila korištenja

3.1. Pružalac sadržaja pruža pretplatniku sadržaj pretplate na način propisan ovim Pravilima.

3.2. Prihvatanjem ovih pravila potvrđujete svoju pravnu sposobnost da izvršite Narudžbu u skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva Srbije.

3.3. Pretplatnik koji želi primiti Pretplatu na Sadržaj mora imati opremu potrebnu za podnošenje Narudžbe, primanje Usluge Sadržaja i Pretplatu na Sadržaj.

3.4. Pretplatnik potvrđuje da je pročitao ove U&U i potvrđuje činjenicu da je ispunjeno sve uslove koje je U&U postavilo za Pretplatnika.

3.5. Pružalac sadržaja u potpunosti je odgovoran za usklađenost Sadržaja s trenutnim propisima koje postavlja Operator Mobilne Mreže.

4. Red odjave

4.1. Pretplatnik se može odjaviti od Pretplate na Sadržaj u slučaju da ga više ne želi koristiti.

4.2. Pretplatnik bi trebao samostalno izvršiti Odjavu iz Usluge slanjem STOP SPICY (Yettel, Globaltel i A1) ili STOPSPICY (Telekom)  na broj 4516.

5. Cena

5.1. Cena pretplate je 180 RSD na 3 dana.

6. Ograničenje odgovornosti Pružalca Sadržaja

6.1. Pružalac sadržaja ne snosi odgovornost za:

 • a. kvar prenosa;
 • b. prekid veze;
 • c. brisanje sadržaja poruke ili Pretplatničkih podataka;
 • d. nepristupačnost na mrežnoj platformi;
 • e. kašnjenja u prenosu podataka;
 • f. prekide u komunikacijskoj liniji;
 • g. krađu beleški;
 • h. uništavanje bilo kakvih podataka od strane treće strane;
 • i. neovlašteni pristup podacima;
 • j. manipulaciju podacima;
 • k. zloupotrebu podataka.

 6.2. Pored toga, Pružalac Sadržaja nije odgovoran za sadržaj poruka, jer se te poruke ne mogu proveriti u smislu sadržaja. Za sadržaj poruke odgovoran je autor. Isključivanje odgovornosti ili ograničavanje odgovornosti isključuje gubitke koji se sastoje od oštećenja zdravlja ili opasnosti po život ili koji se mogu izvesti iz znatnog kršenja obaveza od strane Pružalca Sadržaja ili njegovog zakonskog predstavnika ili agenta. Odgovornost Pružalca Sadržaja ograničena je ovisno o navodnoj šteti. Svaka odgovornost Pružalca Sadržaja u skladu sa zakonodavstvom o odgovornosti proizvođača za štetu nastalu neispravnošću na proizvodu ostaje nepromenjena.

7. Ograničenja

7.1. U slučaju da Oprema Pretplatnika ne podržava format potreban za reprodukciju, pokretanje ili pregledanje Sadržaja, Pretplata na Sadržaj ne može biti zagarantovana.

7.2. Pretplatnik ima pravo koristiti Sadržaj samo u lične svrhe i ne smije ga distribuirati prodajom ili na drugi način otuđivanjem Sadržaja trećim stranama.

7.3. Prihvatanjem ovih Uslova Pretplatnik se slaže sa gornjim ograničenjima prilikom davanja Pretplate na Sadržaj.

7.4. U slučaju da Pretplatnik ne želi koristiti Pretplatu na Sadržaj s ograničenjima navedenim u ovim U&U, Pretplatnik ima pravo isključiti pretplatu na Sadržaj redoslijedom navedenim u odjeljku 4 ovih U&U.

8. Odgovornosti Pretplatnika

8.1. Pružatelj Sadržaja dužan je pohraniti pristupne podatke i mobilne telefone na sigurno mjesto i ne prenositi ih trećim stranama. 

8.2. U slučaju gubitka pristupnih podataka i/ili mobilnog telefona, Pretplatnik je dužan odmah obavijestiti Pružatelja Sadržaja o ovom gubitku i odmah blokirati mobilni telefon od nadležnog mobilnog operatora. Sve dok se gubitak ne prijavi dobavljaču sadržaja, Pretplatnik je odgovoran za troškove povezane sa korišćenjem SMS ćaskanja.

8.3. Pretplatnik se obvezuje da će isključiti davatelja sadržaja iz potraživanja, zahtjeva i odgovornosti prema trećim osobama, za koje se pretpostavlja da predstavljaju povredu prava trećih strana od strane sudionika ili drugog sadržaja poruke koji je u suprotnosti sa zakonom ili ugovorom. Ovo se takođe odnosi na troškove provođenja zakona (pravni troškovi).

9. Prava intelektualne svojine

9.1. Osim ako je ovdje drugačije navedeno, sva prava, pravo vlasništva i udjela u bilo kojem intelektualnom vlasništvu, vlasnička prava ili druga prava koja se odnose na nematerijalnu imovinu koja se koriste, razvijaju, sadrže, utjelovljuju ili koriste u vezi s bilo kojom od Usluga («Pružatelji sadržaja prava intelektualnog vlasništva») su u vlasništvu Davaoca sadržaja ili njegovih davalaca licence i slažete se da nećete tvrditi da su u pitanju ili vlasništvo nad bilo kojim takvim Dobavljačima Sadržaja Prava intelektualnog vlasništva. 

9.2. Pružatelj sadržaja ovime odobrava i prihvaćate ličnu, ograničenu, neprenosivu, neekskluzivnu, opozivnu i neprenosivu dozvolu i dozvolu za preuzimanje i upotrebu Usluga na određenom kompatibilnom mobilnom uređaju isključivo za svoju ličnu, ne -komercijalna upotreba. 

9.3. Nadalje potvrđujete i prihvaćate da ne smijete mijenjati, iznajmljivati, iznajmljivati, pozajmljivati, iznajmljivati, pozajmljivati, pozajmljivati, prodavati, distribuirati, kreirati ili generirati Usluge i/ili prava intelektualnog vlasništva pružatelja sadržaja, osim u slučaju ako pružatelj sadržaja ima dao vam izričito pismeno dopuštenje za to. 

9.4. Prihvaćate da vam se ne prenosi nikakvo pravo na Pravila intelektualnog vlasništva pružatelja sadržaja i da u Uslugama ne dobijate nikakva prava, izričita ili podrazumijevana, osim prava izričito dodijeljenih u ovim U&U. 

9.5. Prihvaćate da sve oznake koje se pojavljuju u Uslugama pripadaju Pružatelju sadržaja ili odgovarajućim vlasnicima takvih znakova i zaštićene su domaćim i međunarodnim zakonima o zaštitnim znakovima i autorskim pravima. 

9.6. Svaka upotreba bilo kojeg znaka koji se pojavljuje u svim Uslugama bez izričitog pismenog pristanka Davaoca sadržaja ili vlasnika marke, prema potrebi, strogo je zabranjena. Spicy Cake je zaštitni znak Pružatelja Sadržaja.

9.7. Usluge se mogu preuzimati samo jednom i ne smiju se prenijeti, prodati, distribuirati, prikazivati, izvoditi, kopirati, modificirati ili koristiti na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično, osim kako je predviđeno ovim U&U-om.

9.8. Garantujete da ćete koristiti pristup sučelju Pružatelja Sadržaja samo za pristup Uslugama. 

9.9. Slažete se da su nositelji prava, koji licenciraju svoje sadržaje za muzički i drugi sadržaj Pružatelju sadržaja za upotrebu u Uslugama, u tom smislu shvatili zaštitom ovog sporazuma i da su sami ovlašteni provoditi odredbe ovog ugovora sporazuma, koji se odnose direktno na njihov sadržaj. 

9.10. Znate da upotreba glazbenih djela podliježe uvjetima korištenja kao što je niže navedeno. Ne možete dozvoliti trećoj strani da kopira, modificira, reprodukuje, prenosi, distribuira ili koristi na bilo koji drugi način muzičke izvore, koje koristite ili primate, izvan granica usko dopuštenih autorskim pravima. Obavezujete se odmah obavijestiti Firmu o svakoj takvoj neovlaštenoj upotrebi. Sva prava, koja vam U&U izričito ne dodeljuje, zadržava dobavljač sadržaja i/ili njegovi davaoci licence.

10. Drugi uslovi

10.1. Otkazivanje pretplate na Uslugu sadržaja podrazumijeva prekid Pretplate na Sadržaj.

10.2. U slučaju da se Pretplatnik prekine s Uslugom Sadržaja, Pretplata na Sadržaj može se pružiti tek nakon što se Pretplatnik ponovo pretplati.

10.3. Pružalac sadržaja dobio je sva potrebna odobrenja za upotrebu sadržaja.

11. Služba za korisnike i Politika povrata novca

11.1. Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču ovog Ugovora, obratite se putem jedne od sljedećih metoda.

Telefon:  00381113216815

Pozivi prema tarifama vašeg Operatora Mobilne Mreže.

Email: [email protected]


NAZAD